حضور شرکت کارآمد در گردهمایی مدیران عامل سازمان‌های تاکسی‌رانی کشور