مطالب پلاک خوان

مطالب پلاک خوان

شرکت مدیریت سیستم‌های کارآمد به نصب و را‌اندازی دوربین های پلاک‌خون در مبادی پارکینگ های  تعویض پلاک کرج پرداخته است