مطالب تردد شمار

مطالب تردد شمار

شرکت مدیریت سیستم‌های کارآمد با همکاری سازمان حمل و نقل شهری شهرداری مشهد به اجرا و پیاده سازی پروژه تردد شمار در اتوبوس های این شهر نموده است. با اجرای این طرح می توان از تعداد مسافرینی که در طول روز از وسایل حمل نقل عمومی (در فاز اول اتوبوس های شهری) استفاده می کنند، اطلاع پیدا کرد که باعث افزایش امنیت شهروندان در مقابل دزدی خواهد شد و نیز می توان از همه افرادی که از سرویس حمل و نقل عمومی استفاده می کنند هزینه دریافت کرد.