مطلب معرفی شرکت

مطلب معرفی شرکت

شرکت مدیریت سیستم‌های کارآمد از شرکت های وابسته به شرکت سهامداری غدیر می باشد که 60% از سهامی شرکت کارآمد را دارا می باشد