مطالب عضویت و مجوز

مطالب عضویت و مجوز

عضویت و مجوزها

  • عضو سازمان صنفی رایانه‌های کشور
  • عضو انجمن انفورماتیک
  • دارای مدرک عضویت همکاری بازرگانی سمتا (سامانه مدیریت تامین کنندگان) از وزارت دفاع