مطلب راهکارها (کلی)

مطلب راهکارها (کلی)

شرکت مدیریت سیستم‌های کارآمد با توجه به رویکرد و سیاست‌گذاری‌های خود به دنبال اجرای راهکارهایی متناسب با نیاز سازمان، نهاد یا فرد متقاضی به صورت خدمات بنیان (Service Based) می باشد، لذا با توجه به این رویکرد، شرکت مدیریت سیستم‌های کارآمد به صورت کلی در زمینه‌های زیر آماده ارائه راهکار خود به همراه مدل اقتصادی بازگشت سرمایه می‌باشد

  • مهندسی امنیت و شبکه
  • طراحی و ساخت چیپ هوشمند الکترونیکی
  • حفاظت فیزیکی
  • پرداخت خرد الکترونیکی
  • طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار
  • سامانه ناوبری (GPS)