مطلب تماس با ما (افراد)

مطلب تماس با ما (افراد)

 

مدیرعامل : اسماعیل ابوالحسنی چیمه                  

 

es_abolhassani@karamad.co

 

مدیر  بازرگانی : علیرضا طامه

 

a.tame@karamad.co 

 

مسئول فنی : سینا ساعدی  

 

  s.saedi@karamad.co

 

کارشناس کسب و کار : امین ساکی

 

a.saaki@karamad.co